سوسیس آلمانی با ۴۰ درصد گوشت مرغ سولیکو – ۱ کیلوگرم

۴۶,۲۷۰تومان