فیله میگو رگ زده منجمد مه پروتئین سایز ۵۱-۶۰ – ۸۰۰ گرم

۲۲۰,۰۶۰تومان